ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de koper,opdrachtgever en iedere andere partij die met AP KEIZER SCHOONMAAKGROOTHANDEL BV, verder te noemen AKS, in onderhandeling treedt of met AKS een overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Onder AKS worden in deze algemene voorwaarden mede begrepen alle aan AKS op enigerlei wijze verbonden ondernemingen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten, werkzaamheden en/of overeenkomsten met AKS

2.2 AKS verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de opdrachtgever van toepassing worden verklaard, tenzij en voorzover AKS uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

3.1 De aanbiedingen van AKS zijn vrijblijvend en kunnen onmiddellijk na de aanvaarding worden herroepen of gewijzigd.

3.2 Aanbiedingen zijn, onverminderd het onder 1 in dit artikel bepaalde, geldig gedurende de periode die in de aanbieding wordt genoemd.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, dan wel doordat AKS met de uitvoeringshandelingen is begonnen.

4.2 Tegenover opdrachtgever heeft de administratie van AKS volledige bewijskracht, behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

4.3 De door AKS gezonden orderbevestiging, respectievelijk offerte of bij gebreke daarvan de factuur zijn bindend en gelden als volledig bewijs, behoudens eventuele onjuistheden die opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van verzending schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

4.4 Afwijkende afspraken zijn eerst bindend nadat AKS deze schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Voor de door AKS geaccepteerde opdrachten gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan de prijzen en voorwaarden van de datum van de opdrachtbevestiging gelden.

5.2 Prijzen zijn exclusief BTW, en uitgezonderd kosten van transport, emballage en overige kosten en steeds gebaseerd op levering vanaf ons magazijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 De vermelde prijzen zijn gebaseerd op diverse kostenfactoren. Wanneer één van deze kostenfactoren na bevestiging van de order wordt verhoogd hebben wij het recht die verhoging door te berekenen aan de opdrachtgever. In het bijzonder geldt dit ten aanzien van een wijziging van in - of uitvoerrechten, grondstof - en materiaalprijzen, loon en vervoerskosten, fiscale lasten en overige heffingen, assurantiepremies en overige al dan niet van overheidswege opgelegde kostprijs bepalende factoren.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of verrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 AKS is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

6.3 Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidstelling voldoet, is AKS zonder voorafgaande
ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichting uit de onderhavige en alle verdere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

6.4 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is AKS gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de factuurvervaldatum de wettelijke rente verhoogd met 2% in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door AKS worden gemaakt om tot incasso van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen te geraken, komen geheel voor diens rekening

ARTIKEL 7 LEVERTIJD

7.1 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdig leveren dient opdrachtgever AKS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7.2 Leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag als vermeld in de schriftelijke overeenkomst, althans zodra alle door opdrachtgever te verstrekken gegevens en materialen voor AKS beschikbaar zijn, de vereiste formaliteiten vervuld zijn en AKS de eventueel overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen.

7.3 In geval AKS ter zake van overschrijding van de levertijd boeteverplichtingen op zich mocht hebben genomen, zal AKS alsdan voor de totale overschrijding aan opdrachtgever geen groter bedrag verbeuren dan 3% van de overeengekomen prijs van de zaken waarop de (deel) levering betrekking heeft en waarvan de levering is vertraagd. Dit bedrag verbeurt AKS eerst dan, nadat de opdrachtgever aan AKS heeft aangetoond dat hij ten gevolge van de te late levering schade heeft geleden en dat de overschrijding aan nalatigheid van AKS te wijten is.

7.4 In geval van extra leveringen of werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever buiten de oorspronkelijke opdracht, is AKS niet meer aan de overeengekomen levertijden gehouden.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan blijft AKS eigenares van alle verkochte en/ of geleverde zaken, terwijl de zaken voor diens rekening en risico door opdrachtgever zullen worden gehouden.

8.2 Opdrachtgever heeft niet het recht de zaken op enigerlei wijze te vervreemden of te verpanden totdat de overeengekomen betaling aan AKS heeft plaatsgevonden, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, in welk geval opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan AKS cedeert tot zekerheid van diens vordering op opdrachtgever en op eerste verzoek van AKS medewerking aan de acte van cessie zal verlenen.

8.3 Bij vermenging of verwerking van de zaken met zaken van opdrachtgever of derden, behoudt dan wel verkrijgt AKS het eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane zaken.

8.4 Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft AKS zonder dat een ingebrekestelling is vereist het recht overgave van haar eigendom op te eisen. Aan AKS en werknemers komt het recht toe zich het feitelijke bezit van de geleverde zaken te verschaffen.

8.5 Op verzoek van AKS verschaft opdrachtgever onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk aan AKS in eigendom toebehorende zaken.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 AKS is niet aansprakelijk voor schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een overeenkomst, dan wel aanspraken anderszins voortvloeiend uit de wet, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet van de directie van AKS.

9.2 Indien en voorzover AKS terzake van aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht de schade van opdrachtgever te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.3 AKS is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/ of gevolgschade.

9.4 Aansprakelijkheid van AKS voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de (deel) faktuurwaarde van de levering.

9.5 AKS is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door voorschriften, instructies, voorgeschreven werkwijzen, voorgeschreven of beschikbaar gestelde materialen of zaken afkomstig van opdrachtgever.

9.6 AKS is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade, AKS schriftelijk voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.

9.7 Indien opdrachtgever handelingen of bewerkingen, vermenging daaronder begrepen, met de door AKS geleverde zaken verricht of door derden laat verrichten zonder hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd te zijn door AKS, is AKS nimmer aansprakelijk voor schade.`

9.8 AKS is in geen geval aansprakelijk voor schade en/ of boete(s) die optreden ten gevolge van het (doen) exporteren van
de zaken door opdrachtgever of derden, in het bijzonder niet indien de zaken niet voldoen aan de wettelijke en andere normen van het land waarnaar wordt geëxporteerd.

9.9 AKS is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgevers of derden indien opdrachtgever zaken of materialen anders voorstelt of er andere eigenschappen en kwaliteiten aan toeschrijft dan met AKS
werd overeengekomen. Tevens indien opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzing en waarschuwingen die van overheidswege en/ of door AKS bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en/ of deze niet aan derden bekend maakt en tot nakoming verplicht.

9.10 Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid in dit artikel betreft niet de opzet van AKS.

ARTIKEL 10 AANVAARDING EN RECLAME

10.1 Opdrachtgever is verplicht de zaken voor zijn rekening te onderzoek en te keuren.Reclamering dient onmiddellijk na het onderzoek en de keuring plaats te vinden, in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering.

10.2 De reclamering dient schriftelijk en onder opgeven van redenen aan AKS te worden bevestigd.

10.3 Gebruikelijke afwijkingen van hoeveelheden en kwaliteiten, binnen de in de volgende twee leden aangegeven grenzen geven geen grond voor reclame. Bepalend zijn de door AKS vastgestelde hoeveelheden en kwaliteiten.

10.4 De hoeveelheid door AKS geleverd produkt wordt geacht voldoende in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheid te zijn indien het verschil tussen de geleverde hoeveelheid en de overeengekomen hoeveelheid minder dan 10% is, met dien verstande dat de wederpartij verplicht is maximaal 10% meer of minder te ontvangen en te betalen.

10.5 Afwijkingen in kleur en overige eigenschappen, welke binnen de in de bedrijfstak voor het desbetreffende produkt aanvaarde marges vallen, of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen toerekenbare tekortkoming voor AKS op.

10.6 In geval van reclame is AKS slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde zaken.

10.7 Indien vervoer in opdracht van AKS door derden geschiedt, dient de opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op AKS.

10.8 Door AKS verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de zaken zijn vrijblijvend en bevrijden de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot het afnemen en betalen van de zaken.

10.9 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de overeenkomstige factuur.

10.10 In geval van niet tijdige reclame wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

10.11 Bij gebruik en verbruik van geleverde zaken vervalt elke aansprakelijkheid van AKS en is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties. Opdrachtgever vrijwaart AKS ter zake voor aanspraken door derden.

10.12 Retourzendingen worden door AKS slechts geaccepteerd, nadat AKS hiertoe schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Opdrachtgever is gehouden nadere instructies van AKS voor de retourzending in acht te nemen.


ARTIKEL 11 VRIJWARING

11.1 Opdrachtgever is gehouden AKS te vrijwaren voor alle kosten en schade, doordat derden een vordering op AKS instellen verzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

ARTIKEL 12 DERDENBEDING

12.1 Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van AKS en betreffende de vrijwaring van AKS voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van AKS als derden voor wier handelen dan wel nalaten AKS aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 13 BEËINDIGING

13.1 Indien opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens AKS in gebreke blijft, is AKS zonder dat ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring zal zijn vereist bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van AKS op volledige vergoeding van kosten, schade, interessen, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.

13.2 De bevoegdheid tot ontbinding op grond van dit artikel komt AKS ook toe indien AKS oordeelt dat opdrachtgever verminderd kredietwaardig is, dan wel dat opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, beslag op zaken van opdrachtgever wordt gelegd of bij staking of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever.

13.3 De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld in bovengenoemde bepalingen bedraagt tenminste 10% van de overeengekomen prijs, zonder dat AKS gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden. De vergoeding zal worden aangemerkt als een voorschot op de volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de overeenkomst of van het betreffend deel worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide partijen deze overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling aan AKS van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken.

14.2 Onder overmacht aan de zijde van AKS wordt in ieder geval mede begrepen:
- Kernongevallen
- Oorlog
- Vijandelijkheden of andere oorlogsdaden
- Burgeroorlog
- Revolutie
- Binnenlandse onlusten
- Oproer
- Elke vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan
- Plundering
- Kraakacties
- Staking
- Arbeidsconflicten die de levering bemoeilijken
- Natuurrampen
- Ernstig belemmerende weers - en natuuromstandigheden.
- Wetgevende of administratieve maatregelen welke de levering belemmeren
- Storing in de electriciteits- communicatie- en watervoorzieningen
- Verkeersstoornissen
- verlies of beschadiging van zaken bij transport
- Storingen of gebreken in door AKS gebruikt vervoermiddelen, apparatuur en / of ommunicatiemiddelen
- Brand of andere storing in het bedrijf van AKS
- Niet of niet tijdige levering aan AKS door enige leverancier in Nederland en/ of andere landen
- Stagnatie in aanvoer van zaken grondstoffen en/ of energie.

ARTIKEL 15 VERZEKERINGEN

15.1 Opdrachtgever verplicht zich de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden. Deze verzekering dient mede het belang van AKS te omvatten, dat ingevolge de levering eigendom van de opdrachtgever is geworden of zal worden. Opdrachtgever is verplicht dit belang bij een calamiteit aan AKS te vergoeden en zal op het eerste verzoek van AKS haar aanspraken op uitkering door verzekeraar aan AKS cederen.

15.2 De afsluiting van de verzekeringen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

15.3 AKS is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruikelijk door verzekering is gedekt.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten van AKS is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN

17.1 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het
arrondissement Groningen onverminderd het recht van AKS om opdrachtgever in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Log direct in
Mijn assortiment
U heeft geen items in uw lijst.
Bestelling
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »